česky/slovensky English Deutsch Pусский Polski
Počet položek: 0 0,00 Kč

Pravidla

Úvodní ustanovení

1.1

Motivační program Bonus 2022 (dále jen "program") je provozovaný firmou Ing. Jaroslav Slavík-VERS ND, Na Lada 155, Zdiby, IČ 62798251 (dále jen "provozovatel"). Provozovatel nabízí podnikatelům (právnickým i fyzickým osobám podnikajícím podle živnostenského zákona nebo jiného zákona) nakupujícím výrobky nabízené provozovatelem nebo jeho partnerem, které se pro účely programu zaregistrují níže uvedeným způsobem (dále jen "registrovaní zákazníci"), možnost získat odměnu (dále jen "odměna") za nákup výrobků nabízených provozovatelem (dále jen „zboží provozovatele“) na základě smluvního vztahu s provozovatelem, nebo jiným způsobem a případně další výhody plynoucí z účasti v programu.

1.2

Organizačně za vedení programu zodpovídá společnost Ing. Jaroslav Slavík- VERS ND, Na Lada 155, Zdiby, IČ: 62798251 (dále jen "organizátor").

1.3

Organizátor není oprávněn bez souhlasu kontaktních osob provozovatele měnit či ovlivňovat obchodní data a procesy v rámci programu.   

Registrovaný zákazník 

2.1 

Registrovaným zákazníkem se pro účely programu rozumí právnická i fyzická osoba, která úspěšně provedla registraci na internetových stránkách www,vers.cz uvedla požadované osobní údaje, obdržela potvrzovací email se souhrnem registrovaných informací a provedla alespoň jeden nákup zboží provozovatele nebo jeho partnera.  

2.2 

Registrovaným zákazníkem se může stát právnická nebo fyzická osoba, jejímž předmětem podnikání není nákup a prodej náhradních dílů a výrobků za účelem dalšího prodeje. Porušení tohoto pravidla může vést ke zrušení registrace bez náhrady a to i zpětně.  

2.3 

Se souhlasem pravidel registrovaný zákazník potvrzuje, že je starší 18 let. 

Získání bodů

3.1

Možnost registrovaných zákazníků získat od provozovatele odměnu je závislá na počtu bodů, které je možné získávat zejména nákupem zboží od provozovatele nebo jeho partnera. Body nelze sbírat u více partnerů. Registrovaný zákazník sbírá body u toho partnera, kterého uvedl při své registraci do programu. Body získané v rámci programu jsou evidovány na bodových účtech vedených registrovaným zákazníkům. 

3.2

Oprávnění získávat body vzniká okamžikem nákupu vybraného zboží ze sortimentu dodavatelů provozovatele zařazených do programu. Není-li provozovatelem stanoveno jinak. 

3.3

Počet získaných bodů závisí na hodnotě uskutečněného nákupu vybraného zboží provozovatele a na přepočtovém koeficientu, který určí provozovatel. 

3.4

Získané body budou organizátorem na účty zákazníků připisovány v době trvání programu vždy v pracovní dny od pondělí do pátku, pokud to umožní technické podmínky zařízení provozovatele i organizátora. Frekvence připisování bodů se liší dle toho, zda bylo zboží zakoupeno u provozovatele nebo některého z partnerů. Registrovanému zákazníkovi se body připíšou na účet nejpozději do 14 dnů ode dne uskutečnění nákupu zboží a uhrazení faktury.

3.5

Body je možné čerpat pouze v rámci programu BONUS 2021. 

3.6

Aktuální seznam sortimentu, který je zahrnut do programu a za jehož nákup jsou zákazníkům připisovány body, je zveřejněn na internetových stránkách www.vers.cz nebo dotazem na emailové adrese info@vers.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo sortiment v průběhu programu měnit. 

Využití bodů

4.1

Nárok na odměnu vzniká zákazníkovi v okamžiku, kdy získá potřebný počet bodů a provede závaznou objednávku na internetových stránkách www.vers.cz

4.2

Na straně provozovatele lze odmítnout plnění odměny do doby zaplacení všech pohledávek, které z titulu prodeje zboží vzniknou provozovateli vůči registrovanému zákazníkovi. V případě, že registrovaný zákazník vrátí provozovateli zboží, organizátor odečte odpovídající počet bodů. 

4.3

V případě, kdy zákazník vrátí zboží, které bylo zakoupeno v období probíhajícího programu, bude finanční částka za vrácené zboží, dle platných všeobecných obchodních podmínek provozovatele uvedených na stránkách www.vers.cz, při vrácení peněz ponížena o hodnotu bonusů tzn. plnění, které v rámci programu registrovaný zákazník získal. Provozovatel si tedy vyúčtuje v takovém případě finanční kompenzaci podle stanoveného koeficientu, na základě kterého byly body zákazníkovi připsány, čímž bude dosaženo zpětného navrácení odpovídající finanční hodnoty provozovateli. 

4.4

Získání a připisování bodů je možné uskutečnit pouze v období od 1. 1. 2022 do 30. 12. 2022. Za nákupy s jiným datem body připsány nebudou. 

4.5

Čerpání odměn je možné uskutečnit pouze v období od 1. 1. 2022 do 10. 1. 2023. V případě, že deklarovaná lhůta splatnosti přesáhne datum 5. 1. 2023, a provozovatel bude po zákazníkovi přesto požadovat splacení pohledávek do tohoto termínu, pak bude zákazník povinen splatit své závazky před uvedenou lhůtou splatnosti, jinak může provozovatel nárok na čerpání odměny odepřít. Čerpání zadaná s jiným datem nejsou možná. 

4.6

Aktuální seznam odměn, na které lze nasbírané body uplatnit, bude zveřejněn na internetových stránkách www.vers.cz sekce Bonus. Provozovatel si vyhrazuje právo seznam odměn v průběhu programu měnit. Parametry a zobrazení odměn uvedených na internetových stránkách mají jen informativní charakter. Pokud provozovatel neuvede jinak. 

4.7

Provozovatel si vyhrazuje právo objednávku odmítnout bez udání důvodu. Objednávka bude odmítnuta například v případě, kdy vybrané zboží Provozovatel nebude schopen zajistit od dodavatelů působících na českém trhu. 

Doručování odměn

5.1

Zpracování objednávek probíhá průběžně. Termín doručení je přibližně 7 kalendářních dní od objednání zákazníkem.

Reklamace odměn

6.1

Subjekt, u něhož provozovatel odměnu pro zákazníka zajistil (dále jen „dodavatel odměny“), je odpovědný za vady odměny předané zákazníkovy. Zákazník je oprávněn uplatnit tuto odpovědnost za vady u dodavatele odměny v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. a reklamačním řádem dodavatele odměny. 

6.2

Pro uplatnění odpovědnosti za vady zákazníkem u dodavatele odměny je zákazník povinen postupovat následujícím postupem: 

6.2.1

Kontaktovat organizátorova a vyžádat dokumentaci k odměně, a to zasláním e-mailu na info@vers.cz . Organizátor je na základě této žádosti povinen poskytnout zákazníkovi předávací protokol, číslo daňového dokladu a kontaktní údaje na dodavatele odměny a poskytnout tak součinnost zákazníkovi, aby mohl odpovědnost za vady odměny u dodavatele odměny uplatnit. 

6.2.2

Uplatnit u dodavatele odměny odpovědnost za vady bližší specifikací vady odměny a předložením odměny dodavateli odměny, včetně předložení předávacího protokolu a čísla daňového dokladu od organizátora, popř. splnit další povinnosti stanovené zák. č. 89/2012 Sb. a reklamačním řádem dodavatele odměny. 

Ochrana osobních údajů

7.1

Osoba, která se má stát registrovaným zákazníkem, svým souhlasem při prvním přihlášením do programu uděluje Provozovatel a Organizátorovi na dobu neurčitou svůj souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých prodejci provozovatele (nebo kdykoli během fungování motivačního programu) za účelem provozování motivačního programu (zejména za účelem možnosti poskytnout registrovaným zákazníkům odměny), k marketingovým účelům, pro nabízení obchodu a služeb a pro průzkum trhu, a to přímo organizátorem, jako správcem osobních údajů. Organizátor je oprávněn poskytnout osobní údaje třetím osobám v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osoba, která poskytla organizátorovi osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva stanovená v §21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, (tj. právo žádat vysvětlení, právo žádat odstranění závadného stavu, právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a právo požadovat náhradu škody). Organizátor odpovídá za bezpečnost osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoli odvolat. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. 

7.2

Registrovaný zákazník dává v souladu se zákonem 480/2000 Sb., o některých službách informační společnosti souhlas organizátorovi a provozovateli k zasílání informací, novinek a obchodních sdělení týkajících se zboží a služeb prostřednictvím elektronické pošty, poštovní adresy zákazník akce či telefonu. Tento souhlas může být zákazníkem písemně odvolán na adrese sídla Organizátora. 

Všeobecná ustanovení

8.1

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli program jednostranně ukončit. Ukončení programu ke konkrétnímu datu vyhlásí provozovatel oznámením na internetových stránkách www.vers.cz minimálně jeden kalendářní týden přede dnem ukončení programu. Po datu ukončení programu nebudou na bodové účty dále připisovány body za nákup zboží provozovatele. 

8.2

Provozovatel neručí za množství skladových zásob zboží zahrnutého do akce. Zboží nemusí být k dispozici u provozovatele po celou dobu trvání programu. 

8.3

Registrovaným zákazníkům nevzniká účastí v programu právní nárok na odměnu. Odměnu nelze vymáhat soudní cestou. 

8.4

Provozovatel si vyhrazuje právo změnit sortiment odměn zařazených do programu. Odměny mohou být nahrazeny podobnými, nebo zcela z programu vyřazeny. Platná nabídka odměn je vždy zveřejněna na www.vers.cz 

8.5

Provozovatel i organizátor jsou oprávněni vyloučit z programu registrovaného zákazníka, který poruší některé z pravidel programu. 

8.6

Projev platební nekázně, ze strany odběratele, je považován za závažné porušení obchodního vztahu a na základě toho si provozovatel vyhrazuje právo subjekt jako účastníka Bonus 2021 programu z tohoto vyřadit. Za projev platební nekázně se považuje jakékoliv prodlení se splatností jednotlivých faktur odběratelem. 

8.7

Pokud má zákazník dohodu o obratovém, komoditní či jiném finančním bonusu s provozovatelem, automaticky se nestává účastníkem bonus programu, pokud nenastane jiná dohoda. 

8.8

Provozovatel programu je oprávněn kdykoli změnit pravidla programu, přičemž změna je účinná okamžikem jejího vyhlášení na www.vers.cz 

8.9

Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti na území České republiky dnem 1. 1. 2022. 

8.10

Program končí dnem 30. 12. 2022. 

 

Řadit podle:
Filtr dostupnosti
Zobrazení:
Výběru neodpovídá žádná položka
Provozní doba
  • Po - Pá 8.00-18.00
  • So - Ne 9.00-12.00 (Duben - Říjen)

 

Přejete si zasílat novinky mailem ?
Bankovní spojení
  • Korunový účet pro české zákazníky: 670100-220 824 2673 / 6210
  • Eurový účet pro slovenské zákazníky: IBAN CZ86 2010 0000 0020 0169 8980
  • Swift code: FIOBCZPPXXX
Kontaktní informace
  • tel. ČR: +420 724 205 189
  • tel. SR: +421 902 513 580
  • email: info@vers.cz
  • VERS ND náhradní díly
  • Na Lada 155, Zdiby, 250 66
Copyright © www.vers.cz, provozováno na systému tvorba e-shopu a pronájem e-shopu Shop5.cz

Při poskytováni služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souboru cookies.   Další informace